Zadaj svoje IČO a ostatné vyplníme za teba:

(Ak si fyzická osoba, nechaj toto okienko prázdne)

Vytvorenie tvojho obchodu je naozaj jednoduché. V prvom kroku vyplň základné údajé o tvojom obchode:

Používaš sociálne siete? Pridaj odkazy na ne:

Teraz pridaj aspoň 5 produktov, ktoré sa ti okamžite zobrazia na stránke:

Pokial si želáš doplniť k produktom obrázky, môžeš tak urobiť neskôr v záložke môj obchod na hlavnej stránke.

Názov Kód Cena Akciová cena Dostupný Popis produktu
#{{index+1}}

Ak už nepotrebuješ nič zmeniť, pokračuj ďalej