Všeobecné obchodné podmienky Všetkonadosah.sk

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti konečných spotrebiteľov pri nákupe služieb alebo tovarov prostredníctvom internetového portálu www.vsetkonadosah.sk (ďalej iba ako VND) od Prevádzkovateľa VND a obchodných partnerov Prevádzkovateľa prezentujúcich sa na tomto portáli.

1.2. Prevádzkovateľom VND je obchodná spoločnosť easyWEB s.r.o. IČO: 45726001 so sídlom Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín.

1.3. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, inšpektorát pre Trenčiansky kraj so sídlom Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, www.soi.sk.

2. Identifikácia subjektov

2.1. Prevádzkovateľ VND sprostredkuje zakúpenie služby alebo tovaru Konečnému spotrebiteľovi.

2.2. Poskytovateľ služby alebo Predajca tovaru je právnická osoba alebo fyzická osoba – živnostník registrovaný v príslušnom živnostenskom registri podľa miesta jeho pobytu a registrovaný na VND (ďalej iba ako Poskytovateľ).

2.3. Konečný spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si zakúpi prostredníctvom VND tovar alebo službu od Poskytovateľa za podmienok vyplývajúcich z všeobecných obchodných podmienok VND (ďalej iba ako Konečný spotrebiteľ).

3. Spôsob zakúpenia tovaru alebo služby

3.1. Konečný spotrebiteľ si môže po zaregistrovaní sa na VND zakúpiť tovar alebo službu od Poskytovateľa. Dodanie, platba a prípadné reklamácie dodania, platby alebo tovaru je predmetom obchodného vzťahu medzi Poskytovateľom a Konečným spotrebiteľom. Prevádzkovateľ VND je výlučne sprostredkovateľ. Prevádzkovateľ VND nezodpovedá za pravdivosť údajov pri registrácii, či už Poskytovateľa, alebo Konečného spotrebiteľa rovnako ako nezodpovedá za jednotlivé položky tovarov alebo služieb.

3.2. Poskytovateľ neplatí za prevádzku svojho obchodu Prevádzkovateľovi, môže však prispieť dobrovoľným príspevkom výhradne formou platby platobnou kartou.

3.3. Konečný spotrebiteľ sa zaregistruje na VND vyplnením údajov, obsiahnutých na stránke VND. Po registrácii si môže zakúpiť tovary alebo služby ponúkané eshopmi registrovanými na VND.

3.4. Poskytovateľ sa zaregistruje na VND prostredníctvom registrácie obchodu po vyplnení IČO a ostatných požadovaných údajov získa e-shop, prostredníctvom ktorého môže ponúkať svoje tovary alebo služby.

4. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa VND a Poskytovateľa.

4.1. Prevádzkovateľ VND je povinný:

Zabezpečiť virtuálny priestor pre prevádzkovanie obchodu Poskytovateľa.

4.2. Poskytovateľ:

a) je povinný používať virtuálny priestor portálu VND v súlade s podmienkami VND, v súlade s etickým kódexom a zákonmi SR.

b) nesmie Konečnému spotrebiteľovi spôsobiť svojim konaním škodu, ani ho svojim konaním nijako uviesť do omylu.

c) v prípade, že prostredníctvom VND poskytuje služby, zodpovedá za nedostatky týchto služieb v zmysle platných právnych predpisov, najmä § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade, ak zakúpená služba obsahuje nedostatky, je Konečný spotrebiteľ povinný uplatniť nároky z nedostatkov (reklamáciu) bez zbytočného odkladu u Poskytovateľa po tom, čo zistí dôvody na uplatnenie reklamácie, t. j. v deň, v ktorom nebola služba poskytnutá v dohodnutom alebo bežnom rozsahu, kvalite, množstve a termíne, inak právo na reklamáciu zaniká.

5. Osobné údaje a ich ochrana

5.1 Poskytovateľ a Konečný spotrebiteľ zaregistrovaním sa na VND potvrdzuje svoj súhlas v zmysle ust. § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, aby Prevádzkovateľ VND spracoval a uschovával jeho osobné údaje.

5.2 Poskytovateľ a Konečný spotrebiteľ majú právo v zmysle § 23 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. v platnom znení žiadať, aby Prevádzkovateľ VND bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré mu Poskytovateľ a Konečný spotrebiteľ poskytol v súvislosti s registráciou na VND.

6. Záverečné ustanovenia

6.1 Prevádzkovateľ VND si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia ich zmien je splnená umiestnením oznámenia zmien na portáli VND.

6.2 Prevádzkovateľ VND, Poskytovateľ a Konečný spotrebiteľ sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

6.3 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, Zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

6.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Poskytovateľovi a Konečnému spotrebiteľovi ich registráciou na VND.

6.5 Poskytovateľ a Konečný spotrebiteľ registráciou na VND potvrdzujú, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.